สารพันปัญหา

1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกตำแหน่งผิดจะดำเนินการอย่างไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : สำหรับผู้สมัครเลือกตำแหน่ง ผิด 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560ในวันและเวลาราชการ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โทร. 02-141-5613
ายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

          

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด เช่น ชื่อ นามสกุล จะดำเนินการอย่างไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230

3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2560 ภายในเวลาทำการธนาคาร

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ  330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  300  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน    30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : กรมที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ที่เว็บไซต์   https://dol.job.thai.com    โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้  ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่  ที่กรมที่ดินกำหนด

7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://dol.job.thai.com  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560  เป็นต้นไป  และสำหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  ให้ผู้สมัครนำมายื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใชเเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด  คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน โทรศัพท์ : 02-141-5613  โทรสาร : 02-143-9084

9. คำถาม : ตัวอย่างใบ ก.พ.  คลิกเพื่อดูคำตอบ

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด คลิกเพื่อดูคำตอบ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.